ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie grupowych lekcji jęz. angielskiego

19 cze 2020 | PSONI Bytom

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie grupowych lekcji jęz. angielskiego

w ramach projektu pn. „Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą – aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy”, nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.09.02.03-24-03CD/18  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Bytomiu

 1. Stanisława Małachowskiego 36,

41-907 Bytom

KRS: 0000015314

NIP: 6262547085

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych lekcji jęz. angielskiego dla 15 osób z niepełnosprawnością umysłową – podopiecznych Domu Dziennej Pomocy w Bytomiu położonego przy ul. Małachowskiego 36.

 

Szczegółowy opis zamówienia:

Zajęcia mają odbywać się 2 razy w tygodniu po 1h (60 min.) w siedzibie Zamawiającego – w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 36.

Zajęcia będą się odbywały w 2 grupach. Dobór w grupy będzie uzależniony od potrzeb oraz predyspozycji uczestników projektu. Uczestnicy projektu mają rozwijać podstawowe sprawności językowe i w naturalny sposób obcować z językiem obcym.

 

Wymagania stawiane osobie prowadzącej zajęcia: studia kierunkowe (anglistyka), studia podyplomowe, kurs uprawniający do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

Osoba/firma do prowadzenia zajęć zostanie zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Koszt oszacowano na podstawie aktualnych cen rynkowych. Rozliczenie na podstawie faktury/rachunku.

 

Wymiar zajęć:

2 razy w tygodniu po 1 h (60 min.)

Zajęcia powinny odbywać się w okresie realizacji projektu wg harmonogramu ustalonego w porozumieniu z Zamawiającym i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Podana liczba godzin ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Uczestników oraz Zamawiającego.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (rozliczenie na podstawie rachunku/faktury) .

 

Zamówienie ma być realizowane w okresie realizacji projektu, tj. od 01.07.2020 r. do 31.12. 2022 r.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  • Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego.

Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych i  merytorycznych jest Pani Anna Dziąsko – Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Bytomiu; tel. 697 627 604

 

 1. Opis przygotowania oferty
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
 2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • załącznik nr 1, Formularz ofertowy,

 

W przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz

spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 4 Klauzula informacyjna.

 1. Oferta oraz wymagany załącznik wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
 2. Jeżeli oferta i załącznik zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału.
 3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
 4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert przesyłanych listownie): „Oferta na zajęcia – jęz. angielski”
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.
 8. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Oferty należy składać osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej w siedzibie zamawiającego (patrz pkt. 1) do dnia 30.06.2020 r. godz. 10:00.
 • Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert.
 • Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
 • Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ilości oraz realizacji zajęć podyktowanych zmianami w terminie realizacji oraz zakresie projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-03CD/18
 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać koszt całkowity zatrudnienia  za godzinę (60minut) zajęć indywidualnych  brutto (zawierającą wszystkie wynikające z przepisów prawa narzuty (podatek VAT, składki ZUS, US)

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert

Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium: cena brutto w PLN: 100%. Oferty oceniane będą punktowo 0-100 pkt. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym  i ocenianym  ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

 

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert, Cof – cena podana w ofercie

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów uzyskaną przy ocenie kryterium.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content