Historia

O nas

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu powstało w październiku 1993 roku za sprawą niewielkiej grupy rodziców, zatroskanych o los swoich niepełnosprawnych dzieci. Było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla całej społeczności osób niepełnosprawnych intelektualnie nie tylko z Bytomia, ale także z miast sąsiednich.

Problem tych osób w świadomości społecznej nie istniał, a dla rodziców dźwigających główny ciężar obowiązków opiekuńczych, osamotnionych, często z poczuciem winy, był sprawą wstydliwą i skrywaną. Rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia z jasno wytyczonymi celami i programem działania było prawdziwym punktem zwrotnym w życiu ogromnej społeczności, dotychczas zepchniętej na margines życia społecznego.

Nowopowstały Zarząd Koła działał szybko i zdecydowanie, co zaowocowało utworzeniem, już po niespełna roku, pierwszej placówki – Warsztatów Terapii Zajęciowej. W placówce swoje miejsce odnaleźli pierwsi niepełnosprawni mieszkańcy naszego miasta, a także miast ościennych: Radzionkowa i Piekar Śląskich, zakwalifikowani do udziału w rehabilitacji i terapii zajęciowej. Kolejną placówką, która pełniła w środowisku nieocenioną rolę, była Świetlica Integracyjna, przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym przekroju wiekowym.

Kolejnymi placówkami utworzonymi przez Stowarzyszenie były: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW), Mieszkania Chronione, Zespół Aktywności Społecznej (w miejsce Świetlicy Integracyjnej), Centrum DZWONI (Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie), a także Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Ważnym aspektem działania bytomskiego Koła okazała się opieka i wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami, a także prowadzenie monitoringu stanu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie dostępności do specjalistycznych usług leczniczych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych, a także mieszkaniowych. W tym celu został utworzony Punkt Oparcia Społecznego, gdzie rodziny otrzymywały pomoc w rozwiązywaniu problemów i informacje o prawach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie było również organizatorem turnusów rehabilitacyjnych, które dla wielu osób z niepełnosprawnościami stanowiły pierwszą okazję do wyjazdu z domu rodzinnego. Z powodzeniem funkcjonują też nasze placówki pobytu dziennego i całodobowego: PWI (Punkt Wczesnej Interwencji), OREW, WTZ, Centrum DZWONI i Mieszkania Chronione. Ich działanie każdego dnia wspiera kompetentna i oddana kadra pracowników, licząca blisko 100 osób. Każdego dnia także swoje miejsce znajduje w nich około 300 osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowując dokonania Stowarzyszenia możemy z dumą powiedzieć, że wspólnymi siłami ogromnej rzeszy ludzi: rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz Stowarzyszenia, pracowników, specjalistów, ludzi dobrej woli wspierających nas finansowo, władz samorządowych i wojewódzkich, PFRON, ROPS, MEN, pomocy zaprzyjaźnionych fundacji i instytucji, m.in.: Wspólna Droga, PEC Bytom, InterMarche – Trzej Muszkieterowie Bytom, BPK Bytom, „Społem” PSS Bytom, prasy lokalnej, a także pomocy uzyskanej z funduszy europejskich, możliwe było stworzenie w naszym mieście kompleksowego systemu usług wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi. System ten obejmuje organizowanie i prowadzenie, dostosowanych do potrzeb dzieci i dorosłych, różnego typu placówek, programów i usług w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, rewalidacji, przygotowania do pracy i zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, udziału w kulturze i rekreacji oraz wspierania w miarę niezależnym funkcjonowaniu w swoim własnym środowisku.

PSONI Koło w Bytomiu prowadzi placówki

OREW z PWI

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z Punktem Wczesnej Interwencji. PWI działa w ramach kontraktu z NFZ i prowadzi dzieci do 7 roku. OREW prowadzi kompleksową edukację, rehabilitację i rewalidację dla dzieci i młodzieży od 2,5 do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z chorobami sprzężonymi oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób powyżej 18 roku życia prowadzi rehabilitację społeczną, ekonomiczną i zawodową. Uczestnicy realizują swoje pasje, zainteresowania i rozwijają zdolności w kilkunastu pracowniach m.in. witrażowej, plastycznej, krawieckiej, ceramicznej, remontowo-budowlanej i ogrodniczej.

ORD

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zajmuje się wprowadzaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy, wspieraniem ich rodzin i pracodawców, a także pomocą w utrzymaniu zatrudnienia.

Mieszkania Chronione

Mieszkania Chronione utworzone zostały w 2002 roku ze środków unijnych Phare ACCESS 2000, a także środków własnych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu. Placówka działa w ramach wypracowanego przez Stowarzyszenie kompleksowego systemu usług, wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwami sprzężonymi. System ten obejmuje organizowanie i prowadzenie dostosowanych do potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych, różnego typu placówek, programów i usług, w tym opieki mieszkaniowej.

Inne formy działalności

Wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji ( turnusy, obozy, wycieczki).

Festiwale, przeglądy twórczości (Przegląd Zespołów Artystycznych PSONI „Jesienne Spotkania”), kiermasze, imprezy sportowe, turystyczne, festyny, również integracyjne.

Promowanie i popularyzowanie nowego podejścia i nowej wiedzy w zakresie niepełnosprawności intelektualnej oraz polityki w tej dziedzinie.

Współpraca z innymi organizacjami zarówno w kraju jak i za granicą, wymiana doświadczeń i wzajemne kontakty.

Konferencje lokalne, ogólnopolskie, międzynarodowe.

Wizja życia osób z niepełnosprawnością intelektualną:

od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku,

od uzależnienia do partnerstwa i samostanowienia,

od izolacji do życia w otwartym środowisku,

od rozpaczy i poczucia beznadziejności rodzin do samopomocy, wspieranie ich w wykonywaniu funkcji wynikających z potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych, które wymagają towarzyszenia im w stale rozwijającej się samodzielności, a także pomocy w opiece, gdy osoba niepełnosprawna (bez względu na wiek) tego wymaga.

Media o nas

KALEJDOSKOP DOBRYCH MIEJSC: 12.01.2018

Media o nas

PSONI Koło w Bytomiu w programie „Kalejdoskop Dobrych Miejsc” na TVP3 Katowice. W programie informacje dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego.

Wesprzyj na różne sposoby!

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Wspomagane

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content