Uwaga WAŻNE! Tylko do 7 grudnia!

5 gru 2020 | Aktualności, OREW Aktualności, PSONI Bytom

Istnieje możliwość ubiegania się o przywrócenie terminu do składania wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

finansowanego ze środków PFRON. Wnioski należy składać do 7 grudnia 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję
o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wnioski o dofinansowanie mogły być składane przez osoby niepełnosprawne do samorządu powiatowego w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku.
W związku z decyzją Zarządu PFRON samorządy powiatowe mogą podejmować decyzje
o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia. Ze względu na wyznaczony przez PFRON termin
do składania przez samorządy zapotrzebowania na środki finansowe dotyczące realizacji programu prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków – do 7 grudnia 2020 r.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które
na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły,
w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy (osoby, które otrzymały już jakieś świadczenie
w ramach programu mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia, ale łączna ilość przyznanych środków nie może przekroczyć 5 miesięcy).

Przypominamy, że program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest
  ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wsparcie finansowe nie dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych, a jedynie tych, które zostały wskazane powyżej – katalog placówek jest katalogiem zamkniętym. Osoby, które korzystają
ze wsparcia za pośrednictwem innego rodzaju placówek (np. szkół podstawowych specjalnych) albo nie spełniają kryterium wiekowego (np. niepełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim) nie są adresatami
tej pomocy.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi w sprawie tego programu wyjaśniamy,
że niepełnoletnie osoby niepełnosprawne będą się kwalifikowały do wsparcia, jeżeli są objęte pomocą placówki wymienionej powyżej w punkcie 2 i 4.

Należy dodatkowo spełniać poniższe warunki:

 • Pomoc finansowa w ramach ww. programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które
  na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość
  korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (zgodnie
  z powyższym wykazem)
  przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku (dotyczy
  to osób, które przed zawieszeniem stacjonarnych zajęć w placówce korzystały z zajęć
  w pomieszczeniach placówki; nie dotyczy to osób, które przed epidemią realizowały zajęcia
  poza placówką, np. w ramach nauczania indywidualnego w domu).
  Korzystanie ze świadczeń
  w placówce raz na tydzień lub raz na miesiąc nie uprawnia do otrzymania pomocy.

 • WAŻNE! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
  z późn. zm.).

Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych dla osób spełniających ww. kryteria. Wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, nie więcej, niż za 5 miesiący. W każdym z miesięcy, wykazanych
we wniosku o dofinansowanie
musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej (wskazanej powyżej) przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Więcej informacji, w tym odpowiedzi na zadawane pytania dostępne są na stronie internetowej PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

Można również dzwonić pod numer telefonu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Bytomiu: (32) 388 67 13 i (32) 388 67 03.

Wiele okazji do pomagania!

Wesprzyj nas przy pomocy platformy faniMani.pl.

Biuro Obsługi Placówek

ul. Moniuszki 20 41-902 Bytom
32 387 31 18, 693 695 150
ks.bytom@psoni.org.pl
zk.bytom@psoni.org.pl
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

OREW

Małachowskiego 36, 41-907 Bytom
32 282 50 77, 32 387 03 06
orew@psonibytom.org

Mieszkania Chronione

Reptowska 12, 41-908 Bytom
+48 690 424 809
+48 512 936 938
mch@psonibytom.org

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Powstańców Śląskich 17, 41-902 Bytom
32 282 46 23, 693 695 880
wtz@psonibytom.org
Pn-Pt: 7.00 – 15.00

Skip to content